KTEA007 Expertise in Health Sciences II (1 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021

Description

Sisältö

Asiantuntijuus ja sen kehittyminen
Työhaastattelu -työpaja
Alumnitapaaminen
Portfoliotyöskentely
eHOPS

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen seminaareihin (12 tuntia)
Osallistuminen URAP001 Näkökulmia työllistymiseen -kurssin kolmeen tapaamiseen: 6 tuntia
Itsenäinen opiskelu
Mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun

Arviointiperusteet

Tehtävien hyväksytty suorittaminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa tunnistaa oman asiantuntijuutensa kehittymisen vaiheita, arvioida ja osoittaa opiskelun ja oppimisen tuottamaa osaamistaan sekä reflektoida asiantuntijuuttaan suhteessa työelämään,
  • hahmottaa työelämän odotuksia ja osaamisvaatimuksia sekä terveystieteiden asiantuntijan erilaisia urapolkuja sekä
  • osaa seurata ja arvioida asiantuntijuutensa kehittymistä portfolion avulla.

Additional information

Siirryttäessa uuteen opetussuunnitelmaan syksyllä 2020 KTEA007-opintojakso on vielä tarjolla niille, jotka ovat suorittaneet KTEP001-kurssin ja joiden opetussuunnitelmaan KTEA007 kuuluu.

Description of prerequisites

KTEP001 Terveystieteiden asiantuntijuus I

Study materials

Sivuaineportaali: http://www.jyu.fi/sivuaineet
Työelämäpalvelut: https://opiskelu.jyu.fi/fi/tyoelamapalvelut
Työelämäinformaation tietopalvelu: https://www.jyu.fi/tytti

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching