BENA4032 Environmental monitoring and risk assessment (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Biological and Environmental Science
Curriculum periods:
2020-2021

Description

Sisältö

Haitallisia aineita ja kemikaaleja on myös päästöissä vesiin, maahan ja ilmaan. Kemikaalien toksisuuden ja ympäristökohtalon mittaaminen ja arviointi muodostavat perustan riskien arvioinnille ympäristössä ja ihmisen terveydelle. Tutustutaan keskeisimpiin ympäristömyrkkyihin, niiden päästömääriin ja -lähteisiin, kiertoon ja kerääntymiseen luonnossa, sekä aineiden kiertoon, niin että altistumisesta johtuvat ekologiset ja terveydelliset riskit tunnistetaan sekä keinot haittojen estämiseksi ja säätelemiseksi tulevat tutuksi. Lisäksi tutustutaan kemikaalitorjuntaan, saastuneiden kohteiden kunnostus- ja monitorointimenetelmiin sekä keskustellaan vahinkojen taloudellisista ja poliittisista seurauksista. Kurssilla perehdytään myös riskikommunikaatioon sidostahojen kanssa.

Suoritustavat

Luennot, Tentti

Learning outcomes

Tavoitteena on ihmistoimintojen ympäristölle aiheuttamien haittojen ja ympäristövaikutusten ymmärtäminen. Opiskelijalla on kurssin suoritettuaan kattava käsitys tärkeimmistä ympäristön tilan monitorointimenetelmistä ja riskinarvioinnin suorittamisesta.

Description of prerequisites

BIOP305

Study materials

Luennoilla jaettava materiaali

Completion methods

Method 1

Time of teaching:
Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching