TTMPERLTK Multidisciplinary Basic Studies in Health Education for Students from LTK (26 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

-

Learning outcomes

Terveystiedon perusopinnot suoritettuaan opiskelija
• osaa käyttää terveyteen ja terveyden edistämiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä asianmukaisesti
• osaa esitellä terveystieto-oppiaineelle ominaisia piirteitä
• osaa tarkastella kansanterveyden tilaa ja analysoida siihen vaikuttavia tekijöitä sekä eri väestöryhmien välisiä terveyseroja
• tuntee terveystiedon opetussuunnitelmat sekä osaa asettaa tarkoituksenmukaisia oppimistavoitteita ja arvioida oppimista
• osaa tarkastella oppilaan lähtökohtien ja tarpeiden merkitystä oppimiselle ja opettamiselle
• osaa pohtia terveyteen/sairauteen liittyviä arvokysymyksiä yhteisöissä ja yhteiskunnassa
• tunnistaa terveystiedon opettamiseen, oppimiseen ja sisältöihin liittyviä arvojaan ja asenteitaan

Structure

Select all (26 cr)