YMAA2110 Consumer Behavior (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kuluttajakäyttäytyminen kokonaismallina
- Kuluttajien käyttäytymismekanismit ja -ajurit
- Ostopäätösprosessin vaihemalli
- Havainnot, tulkitseminen ja oppiminen
- Motivaatio, tarpeet, arvot ja sitoutuneisuus
- Demo- ja sosiografiset tekijät, elämäntyyli ja kulttuuri
- Asenteet
- Uskollisuus
- Referenssiryhmien vaikutus ja word-of-mouth
- Trendit

Suoritustavat

JSBE: Kontaktiopetuskurssi. Syyslukukausi, 1. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- yhdistää kuluttajamarkkinoinnin teoriat käytännön markkinointiongelmien ratkaisemiseksi
- eritellä kuluttajan ostopäätösprosessin vaiheet
- arvioida kuluttajan ostokäyttäytymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä eri ympäristöissä
- tuottaa informaatiota kuluttajan ostokäyttäytymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä
liikkeenjohdolle
- suunnitella, toteuttaa ja analysoida kuluttajamarkkinointia asiakasymmärrykseen pohjautuen

Literature

  • https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.1497806
  • Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S. & Hogg, M.K. (2006 tai uudempi) Consumer Behavior: A European Perspective. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall
  • (vaihtoehtoisesti) Hoyer W., Pieters, R. & MacInnis, D. (2013) Consumer Behavior. Mason, OH: South-Western Cengage Learning (e-kirja: https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.1497806)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching