YFIP250 Critical Thinking and Scientific Communication (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

- Argumentaation tutkimus ja tieteellinen argumentointi
- Ajattelun vinoumat ja virheet
- Kriittinen ajattelu
- Vaikuttamiskeinot kommunikaatiossa

Suoritustavat

Luennot ja luentotentti (2op) kaikille opiskelijoille yhteiset.

Lisäksi molempien kandidaattiohjelmien opiskelijat osallistuvat pienryhmätyöskentelyyn seuraavasti:

YFIn kandidaattiohjelman opiskelijat ja Sosiaalityön kandidaattiohjelman opiskelijat osallistuvat pienryhmätyöskentelyyn (12 tuntia) teemaryhmissä, jonka yhteydessä he laativat kirjallisen työn ja/tai suullisen esityksen (3op).

YFIn sivuaineopiskelijat laativat verkkovälitteisen työskentelyn tuella kirjallisen työn (3op).Tämä koskee myös sosiaalityötä muuna kuin tutkinto-ohjelmana opiskelevia; he eivät siis osallistu sosiaalityön omaan pienryhmään.

Avoin yliopisto:
Kontaktiopetus (verkkoluennot ja pienryhmätyöskentely) sekä kirjalliset tehtävät.

Arviointiperusteet

Opintojakson arviointi tapahtuu aritmeettisena keskiarvona opintopistein painotettuna.
Luennoista ja teemaryhmistä: osallistumisvelvollisuus 100% (luennot livenä tai verkossa).

Avoin yliopisto:
Aktiivinen osallistuminen sekä kirjalliset työt.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa asennoitua kriittisesti ajattelun eri aspekteihin ja hänellä on taito monipuolisesti punnita kohtaamiaan väitteitä sekä niille esitettyjä perusteluja tieteellisellä otteella. Opiskelija hahmottaa tieteellisen kommunikaation luonteen, ja kykenee suullisesti ja kirjallisesti osallistumaan kriittiseen keskusteluun tutkimusprosessin eri vaiheissa. Opiskelija tuntee yleiset argumentaation ja vaikuttamisen muodot ja tunnistaa tavanomaiset ajattelun virheet.

Literature

  • Baggini, Julian & Peter S. Fosl: The Philosopher's Toolkit : A Compendium of Philosophical Concepts and Methods. Wiley-Blackwell, 2010, 2nd ed. (Huom! Vain teemaryhmä 1: Ajattelun välineet); ISBN: 978-1- 4443-1990-3
  • Baggini, Julian & Peter S. Fosl: Ajattelun pikkujättiläinen. Suomennos Tapani Kilpeläinen.<br />Niin & näin: Eurooppalaisen filosofian seura, 2013. (Huom! Vain teemaryhmä 1: Ajattelun välineet); ISBN: 978-952-5503-76-0

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching