XYHM005 Academic Literacy (Chemistry) (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakson keskeisiä teemoja ovat
- viestijäkuva ja oman kieliosaamisen vahvuuksien ja tarpeiden kartoittaminen
- asiantuntijavuorovaikutusosaaminen ja luotettavuusvaikutelma
- viestin kohdentaminen ja asiantuntijaesityksen toteuttaminen omaan tieteenalaan liittyvästä aiheesta
- kirjoittamisprosessi ja yhdessäkirjoittaminen
- akateemisen tekstin konventiot
- lukustrategiat
- vertaispalaute akateemisessa kontekstissa

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa oman viestintä- ja kieliosaamisensa tason sekä tiedostaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan viestijänä eri kielillä
- tunnistaa erilaisia oman alansa keskeisiä tekstityyppejä ja osaa hyödyntää niitä erilaisissa opiskeluun liittyvissä tilanteissa
- osaa suhtautua kriittisesti tekstin sisältöön, kohdentaa viestinsä ja rakentaa selkeän ja havainnollisen asiantuntijaesityksen suullisesti ja kirjallisesti
- syventää ymmärrystään akateemisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessista ja vertaispalautteen merkityksestä tässä prosessissa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish

Teaching