XYHL1001 Academic Literacy (Sport Sciences) (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

- tieteellisen tekstin tuottamisprosessin omaksuminen
- palautetaitojen soveltaminen erilaisissa tilanteissa
- akateemisen argumentoinnin ja perustelemisen keskeiset periaatteet
- oman tutkimusaiheen esittely ja siitä keskusteleminen

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien tekeminen.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija
- osaa soveltaa palautetaitojaan ja hyödyntää saamaansa palautetta osana kirjoitusprosessia
- osaa suunnitella kirjoitusprosessia ja työskennellä prosessimaisesti
- osaa soveltaa tieteellisen kirjoittamisen ja oman alan konventioita omassa tekstissään
- osaa rakentaa loogisen tekstin ja perustella väitteitään lähteiden avulla
- ymmärtää tieteellisen argumentoinnin ja perustelemisen perusperiaatteita.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish

Teaching