XYHK1001 Multilingual Interaction (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

• tieteenalakohtaisen tiedon hankinta, hallinta ja hyödyntäminen
• eri kielillä viestiminen omasta tieteenalasta
• vuorovaikutus monitieteellisessä ryhmässä
• kasvatusalan tekstien työstäminen prosessimaisesti

Suoritustavat

Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen sekä oppimistehtävien tekeminen.

Arviointiperusteet

Arvosteluasteikko: englanti hyväksytty-hylätty, ruotsissa hyl-TT-HT suullinen ja kirjallinen.

Arviointiperusteet: Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen sekä vertaistyöskentelyyn.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• aktivoituu käyttämään ja kykenee hyödyntämään viestintä- ja kieliosaamistaan monitieteellisessä ryhmässä
• osaa toteuttaa asiantuntijatyön toisella kotimaisella ja vieraalla kielellä
• osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman tieteenalansa tekstiä toisella kotimaisella kielellä
• kykenee viestimään vieraalla kielellä suullisesti akateemisissa ja ammatillisissa konteksteissa perustellen
• osaa hyödyntää kielellisiä apuvälineitä ja lähteitä
• on saavuttanut ruotsin kielen suullisessa ja kirjallisessa taidossa eurooppalaisen viitekehyksen tason B1 (laki ja asetus 424/2003, 481/2003, 794/2004).

Additional information

Kytkentä oman pääaineen opintoihin.

Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUK999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUK000 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.

Study materials

Kirjallisuus ja oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Swedish

Teaching