XYHI003 Workplace Communication (3–4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan työelämässä tarvittavaa kirjallista ja suullista viestintäosaamista. Kurssin aikana kirjoitetaan työpaikkahakemus, cv/ansioluettelo, tiedote ja muistio sekä markkinointiteksti. Suullisia harjoituksia ovat palaveri, työpaikkahaastattelu sekä hissipuhe palautteineen ja analyyseineen.

Suoritustavat

Keskustelut, luennot, tekstien analysointi- ja kirjoittamistehtävät, yksilö- ja ryhmäviestintäharjoitukset, palautteet.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (80 %:n läsnäolo) tapaamisissa, harjoituksien tekeminen hyväksytysti, oppimistehtävät. Opintojakso koostuu lähiopetuksesta (kolmen opintopisteen suorituksessa 32 t, neljän opintopisteen suorituksessa 34 t), pienryhmätapaamisesta (2 t) sekä itsenäisestä työskentelystä (kolmen opintopisteen suorituksessa 49 t, neljän opintopisteen suorituksessa 74 t). Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan
• ymmärtävän vuorovaikutuksen merkityksen työelämässä
• osaavan analysoida viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitystä ja muotoja työyhteisössä
• kehittäneen viestintäosaamistaan sekä oman osaamisensa markkinointia

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3–4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching