XYHH001 Academic Literacy (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

- lukustrategiat, kriittinen lukeminen eri kielillä
- oman alan tieteellisten tekstien ominaispiirteet
- akateemisen asiatekstin työstäminen ryhmässä
- vuorovaikutusosaamisen osatekijät
- ryhmätyötaidot
- rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Suoritustavat

Lähiopetukseen osallistuminen, pienryhmätyöskentely ja oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Opintojakson ja oppimistehtävien arviointiperusteet esitellään tarkemmin opintojakson alussa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa sellaisia akateemisen viestinnän perusvalmiuksia, joita hän tarvitsee kehittyessään alansa asiantuntijaksi. Lisäksi opiskelija ymmärtää, miksi akateemiset tekstitaidot ovat välttämättömiä tieteellisen tiedon rakentamisessa.
- tuntee alansa tieteellisten ja yleistajuisten tekstien ominaispiirteitä, ymmärtää niiden yhteyden kulttuurien tutkimuksen ajattelutapoihin ja osaa hyödyntää niitä omassa viestinnässään.
- tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan viestijänä ja kielenoppijana monikielisessäkin ympäristössä sekä motivoituu kehittämään taitojaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish

Teaching