XKVY003 Research Reporting (Master's Level) (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssin aikana opiskelija saa välineitä tutkielmaprosessinsa suunnitteluun ja hallintaan monipuolisten harjoituksien ja oppimistehtävien avulla. Pääpaino tässä työskentelyssä on oman tutkielman ydinsisällön ja työvaiheiden jäsentämisessä. Vertaisryhmän kanssa toimiessa opiskelija lisää tuntemustaan itsestään kirjoittajana ja oman alansa asiantuntijana. Samalla hän oppii löytämään itselleen sopivia kirjoittamisrutiineja sekä menetelmiä kirjoittamisen esteiden selättämiseen.

Kurssilla opiskelija saa välineitä keskeneräisen suomenkielisen gradukäsikirjoituksensa työstämiseen ja tutkimusraportin laadun parantamiseen. Työskentely keskittyy oman tutkielmatekstin kehittämiskohteiden tunnistamiseen sekä näiden kohtien kehittämiseen vertaispalautteen ja kirjoittajaryhmän tuella.

Vertaisryhmän kanssa toimiessa ja erilaisia käsikirjoituksia kommentoidessa
opiskelija hahmottaa itsensä oman alansa asiantuntijana ja kehittää akateemisen asiantuntijan viestintätaitojaan.

Suoritustavat

Työpajatyöskentely, oppimistehtävät ja pienryhmätoiminta. Aktiivinen osallistuminen ja oman gradun eteenpäin vieminen työpajan aikana on välttämätöntä.

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista yhteisiin tapaamisiin, oppimistehtävien tekemistä, oman gradun tavoitteellista kirjoittamista sekä pienryhmätyöskentelyyn osallistumista työpajan tavoitteiden mukaisesti.

Learning outcomes

Opiskelijan odotetaan tuntevan ja osaavan soveltaa tutkimusprosessin hallintakeinoja oman pro gradunsa työstämisessä. Hänen odotetaan osaavan laatia realistisen suunnitelman gradunsa valmistumiseksi. Tämän edellytyksenä on, että opiskelija jäsentää gradunsa ydinsisällön ja rakenteen suhteessa oman alansa tutkielman vaatimuksiin. Kurssin tavoitteena on aktiivisen ja motivoituneen kirjoittamisprosessin käynnistyminen.

Opiskelijan odotetaan syventävän tietämystään tutkimusraportin rakenteesta ja osaavan valita omaan tutkielmaansa sopivia tekstin jäsennystapoja siten, että tekstistä rakentuu eheä kokonaisuus. Opiskelijan odotetaan tunnistavan oman gradunsa kehittämiskohteita ja löytävän niihin sopivia ratkaisuja yhdessä vertaisryhmän kanssa.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelijalla on valmiudet työstää gradunsa osista yhtenäinen käsikirjoitus.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching