VIES010 Research Methods 2 (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla syvennytään viestinnän ja median tutkimuksen menetelmiin ja opitaan arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta, tieteenfilosofisia lähtökohtia ja eettisiä valintoja.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, työpajat ja oppimistehtävät ja/tai verkko-opetus

Arviointiperusteet

Oppimistehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Kontaktiopetuksena järjestetyn kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla (väh. 80 %) sekä työpajatyöskentelyyn osallistumista.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija
- ymmärtää tutkimusmenetelmien tieteenfilosofisia lähtökohtia
- osaa vertailla ja arvioida erilaisia tutkimusasetelmia
- osaa soveltaa viestintätieteissä käytettäviä aineistonkeruu- ja analyysitapoja
- osaa arvioida erilaisilla menetelmillä tuotetun tiedon luonnetta ja luotettavuutta
- sisäistää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja arvostaa niitä.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 2. vuosi)

Literature

  • Berger 2000 tai uudempi painos. Media and communication research methods: An introduction to qualitative and quantitative approaches
  • Fielding, Lee & Blank (toim.) 2008 tai uudempi painos. The Sage handbook of online research methods
  • Hollingshead & Poole 2012. Research methods for studying groups and teams: a guide to approaches, tools, and technologies
  • Frey, Botan & Kreps 2000. Investigating communication: an introduction to research methods
  • Denzin & Lincoln 2011.The Sage handbook of qualitative research

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching