VIEA010 Research Methods 1 (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään viestinnän ja median tutkimuksen käytänteisiin ja tutkimusmenetelmiin.

Suoritustavat

Luennot ja oppimistehtävät

Arviointiperusteet

Oppimistehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% osallistumista luentotapaamisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija
- tuntee laadullisen ja määrällisen tutkimuksen ominaispiirteet
- osaa hahmottaa tutkimusongelman ja muodostaa tutkimuskysymyksiä
- ymmärtää tutkimusprosessin vaiheet sekä tuntee erilaisia aineistonkeruun ja analysoinnin tapoja
- ymmärtää tutkimuksen luotettavuuden arviointikriteerit
- tuntee tutkimuseettiset periaatteet ja motivoituu noudattamaan niitä.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 3. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)

Literature

  • Laaksonen, Matikainen & Tikka 2013. Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät
  • Tracy 2013. Qualitative research methods: Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact
  • Reinard, Introduction to communication research (4. painos)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching