VENS140 Lexicology (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään venäläisen sanastontutkimuksen pääsuuntauksiin sekä leksikologian keskeisiin käsitteisiin. Kurssi antaa opiskelijalle analyyttisia työkaluja, jotka ovat perusedellytys tekstien kriittiselle tarkastelulle.

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu.

Arviointiperusteet

Kirjatentti tai tentaattorin kanssa sovittu kirjallinen työ.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa selittää, miten venäjän kielen sanaston on muodostunut
- osaa eritellä nykyvenäjän sanaston erityispiirteitä ja sanastoa koskevia kielellisiä prosesseja
- osaa analysoida lekseemejä sekä tuntee sanaston tutkimuksen keskeisemmät metodit.

Study materials

Н.М. Шанский (2007) (3 изд.) Лексикология современного русского языка; О.П. Ермакова (1996) Семантические процессы в лексике. Teoksessa E.A. Земская (toim.) Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995), s. 32-66; Л.П. Крысин (2008) Лексическое заимствование и калькирование Teoksessa Л.П. Крысин (toim.) Современный русский язык: активные процессы на рубеже XX-XXI веков, s. 167-184.

Literature

  • Н.М. Шанский (2007) (3 изд.) Лексикология современного русского языка
  • О.П. Ермакова (1996) Семантические процессы в лексике. Teoksessa E.A. Земская (toim.) Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995).
  • Л.П. Крысин (2008) Лексическое заимствование и калькирование Teoksessa Л.П. Крысин (toim.) Современный русский язык: активные процессы на рубеже XX-XXI веков, s. 167-184.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching