TSAS5504 Research Methods (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

1) Tutkimusprosessi, sen vaiheet ja eri vaiheiden merkitys,
2) Tutkimusmenetelmät ja niiden jaottelu,
3) Määrälliset tutkimusmenetelmät ja niiden periaatteet,
4) Laadulliset tutkimusmenetelmät ja niiden periaatteet,
5) Aineisto ja niiden hankinta,
6) Aineistojen analysoinnin
perusperiaatteet ja
7) Tutkimuksen etiikka.

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö ja tentti. Tämän opintojakson sijaan voi suorittaa tietojärjestelmätieteen vastaavan opintojakson.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu opintojakson lopputenttiin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ja muistaa tutkimusprosessin eri vaiheet ja tehtävät, tuntee, tunnistaa ja muistaa erilaisia tutkimusmenetelmiä ja niiden ominaisuuksia, osaa valita käyttöönsä oman tutkimustehtävänsä kannalta sopivan tutkimusmenetelmän,
tiedonkeruutavan ja analysointimenetelmän. Opiskelija tuntee myös keskeiset tieteellisen toiminnan etiikkaan liittyvät toimintatavat, säännöt ja käytänteet. (A1, B1, B4).

Description of prerequisites

Opintojakson suorittamisen voi aloittaa, kun opiskelija on suorittanut hänelle mahdollisesti suoritettavaksi tulevan täydentävän kokonaisuuden ja maisteriohjelman syventävät opinnot (30 op).

Study materials

Vaihtelee toteutuskerroittain.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching