TJTA311 Project Control (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Johdatus projektin hallintaan, projektinhallinnan elinkaari, projektin suunnittelu: aikataulu, kustannukset, laatu, resurssit, riskit ja viestintä), projektiviestinnän hallinta, projektitiimien johtaminen, projektityötaidot, ongelmanratkaisu, konsultointi toimialana, konsultointiprosessi ja –otteet, tilanteeseen soveltuvan konsultointiotteen valinta ongelman ratkaisemiseksi.

Suoritustavat

Ryhmäharjoitustyö (projektisuunnitelma ja sen toteutus, projektiraportit, projektin tuloksen esittely) ja tentti.

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan tenttimenestyksen sekä harjoitustyön perusteella.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä projektinhallinnalla tarkoitetaan, ymmärtää projektitiimin motivoinnin merkityksen tiimin johtamisessa ja tiimin merkityksen projektin onnistumiseen, muistaa projektin johtamisen elinkaaren vaiheet, osaa luoda projektissa tehtävät suunnitelmat ja raportit sekä osaa erottaa konsultoinnin erilaiset lähestymistavat.

Description of prerequisites

Opintojaksolle osallistuva opiskelija on tyypillisimmin tietojärjestelmätieteen tai kauppakorkeakoulun toisen vuosikurssin opiskelija, jolla on yliopisto-opintoja takana noin lukuvuoden verran. Opiskelijalla on ymmärrys oman tieteenalan peruskäsitteistä.

Study materials

Luentomateriaalit, harjoitustyöhön liittyvät ohjemateriaalit sekä vaihteleva kokoelma tutkimusartikkeleita.

Literature

  • Artto, K., Martinsuo, M. & Kujala, J. 2011. Projektiliiketoiminta
  • Schwalbe, K. 2010. Information Technology Project Management.
  • Project Management Institute, 2013. A Guide to the Project Management Body of Knowledge.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching