TJTA2500 Enterprise architecture in practice (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation määrämuotoista kuvaamista sen nyky- ja tavoitetiloissa. Kuvaamiseen liittyy olennaisesti mallintaminen ja tulevaisuuden suunnittelu. Kokonaisarkkitehtuuria voidaankin käyttää organisaation strategian suunnitteluun ja toimeenpanoon. Opintojakson aikana määritellään eri näkökulmia mallintamiseen, tehdään käytännön analysointi- ja mallinnustyötä, sekä laaditaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita kokonaisarkkitehtuurin avulla. Opintojaksolla analysoidaan ja suunnitellaan organisaatioiden liiketoimintaa, tietojärjestelmiä ja teknologiaa, painopisteen ollessa liiketoiminnassa. Mallintamisessa käytetään laajasti käytössä olevia Business Model Canvas, ArchiMate ja BPMN notaatioita. Kokonaisarkkitehtuurikehikkona käytetään TOGAF:ia. Opintojakson aikana opiskelijat toteuttavat ryhmissä harjoitustyön, jossa opittuja analysointi-, suunnittelu- ja mallinnusmenetelmiä sovelletaan tosielämän tapaukseen.

Suoritustavat

Opintojakso toteutetaan viikoittaisina koulutustapahtumina ja oppimistehtävinä, sekä ryhmätyönä. Opiskelijat toteuttavat ryhmissä harjoitustyön. Opintojakson työmäärä on 135h: Koulutustapahtumat 40h, Oppimistehtävät 25h, Kirjallisuus 20h, Harjoitustyö 35h, Tentti ja tenttiin valmistautuminen 15h.

Arviointiperusteet

Arvosana muodostuu harjoitustyön ja tentin perusteella. Harjoitustyö arvostellaan sen toteuttamiskelpoisuuden ja innovatiivisuuden perusteella.

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää harjoitustyön laatimista ja tentin läpäisemistä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää organisaatioiden analysointia ja suunnittelua eri näkökulmista. Opiskelija osaa soveltaa Business Model Canvas ja ArchiMate notaatioita korkean tason liiketoiminta-arkkitehtuurin kuvaamiseen, sekä BPMN notaatiota prosessien kuvaamiseen. Opiskelija osaa myös tulkita ja analysoida eri notaatioilla toteutettuja mallinnuksia. Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet kokonaisarkkitehtuurin käytännön työhön.

Description of prerequisites

Kurssille osallistuvat opiskelijat ovat pääsääntöisesti tietojärjestelmätieteen opiskelijoita, valtaosin kandidaattiohjelman toista vuotta suorittavia. Opiskelijoilla on edeltävien opintojen tai työkokemuksen kautta ymmärrys kokonaisarkkitehtuurin ja mallinnuksen perusteista. Aiemmissa opinnoissa ei ole painotettu mallinnuksen ja kokonaisarkkitehtuurin mahdollistamaa organisaation toiminnan kehittämistä.

Literature

  • Lankhorst, M. M. (2017). Enterprise Architecture at Work. Berlin: Springer-Verlag.; Melão, N., & Pidd, M. (2000). A conceptual framework for understanding business processes and business process modelling. Information Systems Journal, 10(2), 105-129. doi:10.1046/j.1365-2575.2000.00075.x; Stamper, R., Liu, K., Hafkamp, M., & Ades, Y. (2000). Understanding the Roles of Signs and Norms in Organisations - A semiotic approach to information systems design. Journal of Behaviour & Information Technology, 19(1), 15-27.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching