TJTA104 Human-Technology Interaction (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla käydään läpi lähestymistapoja, joilla ihminen voidaan ja tulee huomioida tietojärjestelmiä ja muita teknologioita suunniteltaessa. Kurssilla käsitellään lisäksi käyttöliittymien visuaalista suunnittelua, toteutusta ja testausta käyttäjälähtöisestä näkökulmasta. Käyttöliittymäsuunnittelua lähestytään ihminen-teknologia-vuorovaikutuksen teorian, käytettävyystutkimuksen menetelmien ja visuaalisen suunnittelun näkökulmista, joita havainnollistetaan käytännön esimerkkien avulla.

Suoritustavat

Kurssilla on luentoja yhteensä 28 tuntia (14 luento-opetuskertaa). Luennoissa yhdistyy kaksi näkökulmaa ihmisen ja teknologian väliseen vuorovaikutukseen; teknologisten artefaktien suunnittelu sekä ihmisen kognitiiviset ja affektiiviset prosessit teknologiavuorovaikutuksessa. Lisäksi kurssilla on 3 kontaktiopetuskertaa (demot), joilla keskitytään käyttöliittymän suunnitteluun, heuristiseen vertaisarviointiin, sekä argumentointipohjaiseen harjoitustyön kirjoittamiseen. Kurssin voi suorittaa myös etänä. Suoritustapana toimii harjoitustyö, joka tehdään 2-3 hengen ryhmissä ja toteutetaan pääasiallisesti itsenäisesti. Harjoitustyönä toteutetaan argumentointipohjaisesti käyttöliittymän suunnittelua tai uudelleensuunnittelua perustellen suunnitteluratkaisut tieteelliseen tietoon ja luennolla esiteltyihin sisältöihin. Harjoitustyön tekemisen tueksi järjestetään demoja, joissa tehdään visuaalista käyttöliittymäsuunnittelua, heuristista vertaisarviointia sekä argumentointipohjaista kirjoittamista. Lisäksi jokainen kurssilainen kirjoittaa harjoitustyöpäiväkirjaa. Harjoitustyö tulee raportoida kirjallisesti luennoilla käsiteltyjen näkökulmien mukaisesti. Ydin harjoitustyön kirjoittamisessa on perustella tehdyt suunnitteluratkaisut tieteelliseen tietoon pohjautuen, ottaen huomioon ihmisen kognitiiviset ja affektiiviset kyvyt ja kokemukset teknologiavuorovaikutuksessa.

Arviointiperusteet

Harjoitustyön arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen: Miten kattavasti harjoitustyössä on hyödynnetty kurssin luento- ja kirjallista materiaalia argumentoivassa suunnittelussa; miten hyvin näkökulmat käyttäjälähtöiseen teknologiasuunnitteluun ja ihminen kognitiivisena ja affektiivisena toimijana teknologiavuorovaikutuksessa on sisällytetty harjoitustyöhön ja pohdittu; miten huolella työ noudattaa harjoitustyön ohjeistusta; miten hyvin jokaisen ryhmäläisen osuus työssä tulee esiin.

Learning outcomes

Kurssilla esitellyt sisällöt luovat monipuolisen kuvan ihmisestä teknologia vuorovaikutuksessa. Näitä sisältöjä harjoitellaan ja konkretisoidaan visuaalisen käyttöliittymäsuunnittelun avulla. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys siitä, että tietojärjestelmien ja muiden teknologioiden suunnittelussa ihminen voidaan ja tulee ottaa huomioon monin eri tavoin. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on käsitteelliset välineet hahmottaa teknologisten sovellusten kehittämisprosessi käyttäjän, käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen näkökulmasta sekä ymmärtää käyttäjälähtöisen käyttöliittymäsuunnittelun, toteutuksen ja testauksen perusteet. Opiskelija osaa arvioida käyttöliittymien visuaalista ilmettä ja toiminnallisuutta käyttäjän näkökulmasta hyödyntäen käytettävyys- ja käyttäjäkokemustutkimuksen menetelmiä. Ydinosaamisalueena on ymmärtää argumentointipohjaisen suunnittelun merkitys ja tärkeys ihmisen ja teknologian vuorovaikutussuunnittelussa. Argumentoiva suunnittelu on teknologisten suunnitteluratkaisujen perustelemista ihmistä koskevaan tutkimustietoon perustuen. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää perusteet siitä, miten tieteellinen argumentoiva kirjoittaminen eroaa populaariteksteistä

Description of prerequisites

Ihmisen huomioiminen teknologian kehitysprosessissa vaatii laajaa osaamista käytettävien ja miellyttävien teknologisten sovellusten suunnittelemiseksi. Kurssin tietojen avulla opiskelija tiedostaa teknologian ihmislähtöiseen suunnitteluun liittyvät haasteet ja mahdollisuudet. Kurssi on suunniteltu ensimmäiseksi kurssiksi ihmislähtöiseen teknologiasuunnitteluun perehtymisessä. Kurssi soveltuu yliopisto-opintojen alkuvaiheeseen, joten aikaisempaa tietämystä ihmislähtöisestä teknologiasuunnittelusta ei vaadita.

Study materials

Kaikki kurssilla tarvittavat sisällöt, kuten videoluennot, luentokalvot, aikataulu, kirjallisuus, raportointiohjeet, mallipohjat (harjoitustyölle, kurssipäiväkirjalle ja heuristiselle arvioinnille) ja demo-ohjeet ovat saatavilla kurssin verkkosivuilta: https://kurssit.it.jyu.fi/TJTA104/. Oppimateriaaleina toimivat pääasiallisesti luentokalvojen lähteet, jotka ovat merkitty luentokalvojen lähdeluetteloihin ja sisältävät linkit viitattuihin tutkimuksiin. Tällä tavoin kurssin opiskelijoille on tarjolla pääsy lukuisiin eri tutkimusartikkeleihin.

Kurssin alussa luettavan artikkelina on: Saariluoma, P. (2005). Explanatory frameworks for interaction design. In A. Pirhonen, H. Isomäki, C. Roast, & P. Saariluoma (Eds.), Future interaction design (pp. 67–83). London: Springer. Lisäksi verkkosivuilta materiaalit-osiosta on saatavilla muita olennaisia tutkimusartikkeleita. 

Kurssilla lukemistona toimivat myös useat eri kirjat, joita hyödynnetään valitun harjoitustyöaiheen mukaisesti. Näitä ovat esimerkiksi (kirjat ovat saatavilla Jykdoksista e-kirjoina): Schlatter, T., & Levinson, D. (2013). Visual Usability: Principles and Practices for Designing Digital Applications. MA, USA: Morgan Kaufman. ; Galitz, W. O. (2007). The Essential Guide to User Interface Design: An Introduction to GUI Design Principles and Techniques. John Wiley & Sons.

Literature

  • Schlatter, T., & Levinson, D. (2013). Visual Usability: Principles and Practices for Designing Digital Applications. MA, USA: Morgan Kaufman. ; Galitz, W. O. (2007). The Essential Guide to User Interface Design: An Introduction to GUI Design Principles and Techniques. John Wiley & Sons.
  • Saariluoma, P. (2005). Explanatory frameworks for interaction design. In A. Pirhonen, H. Isomäki, C. Roast, & P. Saariluoma (Eds.), Future interaction design (pp. 67–83). London: Springer.
  • https://kurssit.it.jyu.fi/TJTA104/.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching