TILS681 Nonparametric and Robust Methods (4–5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Klassiset tilastotieteen keskiarvotyyppiset menetelmät ovat optimaalisia vain normaalijakaumaoletuksen vallitessa. Tällä kurssilla käsitellään niin sanottuja mediaanityyppisiä ja Hodges-Lehmann -tyyppisiä menetelmiä. Menetelmät tuottavat estimaatteja, jotka eivät ole herkkiä poikkeaville havainnoille (robusteja), ja testejä, jotka ovat jakaumasta riippumattomia (parametrittomia). Kurssin tutustutaan kahden tai useamman käsittelyn vaikutusten vertailuun liittyviin menetelmiin sekä robusteihin regressiomenetelmiin. Aikataulun salliessa käsitellään myös parametrisia regressiomenetelmiä. Menetelmien käyttöä ja ominaisuuksien tutkimista harjoitellaan R-ohjelmiston avulla.

Suoritustavat

Harjoitukset, harjoitustyö ja kurssitentti tai kurssin lopputentti.
Suoritustavat ovat tarkemmin opetusohjelmasssa.

Arviointiperusteet

Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen.
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.

Learning outcomes

Kurssin menestyksellisesti suorittanut opiskelija:
• tuntee keskiarvo-, mediaani- ja Hodges-Lehmann -tyyppisten menetelmien perusteorian
• osaa tutkia menetelmien ominaisuuksia tietokonesimulointien avulla
• osaa valita empiiriseen aineistoon sopivan menetelmän sekä soveltaa menetelmää R-ohjelmiston avulla

Description of prerequisites

Tilastollinen päättely 1 ja 2, Todennäköisyyslaskenta 1 ja 2, R-kurssi.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching