STOS7005 Master's Thesis (40 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Tieteellisen tutkielman laatiminen

Suoritustavat

Itsenäinen työ, kontaktiopetus (ohjaus) ja kirjallinen maisterintutkielma

Arviointiperusteet

Itsenäisesti tehdyn kirjallisen opinnäytteen perusteella, maisterintutkielmalle on määritelty arvosanakriteerit

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- rajata tutkimusaiheen ja muotoilla tutkimuskysymyksen
- hankkia tietoa tutkimusaiheestaan itsenäisesti ja arvioida sitä kriittisesti
- valita ja rajata aineiston
- kuvata ja hyödyntää aiempia tutkimuksia
- määritellä valitsemansa tutkimusaiheen keskeiset käsitteet ja soveltaa niitä tutkimuksessaan
- rakentaa teoreettisen viitekehyksen tutkimukselleen
- soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymysten selvittämisessä ja ymmärtää sen vahvuudet ja heikkoudet
- argumentoida ja noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita eettisesti kestävällä tavalla
- arvioida kriittisesti tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä
- hallita työskentelyprosessinsa
- toimia asiantuntijatehtävissä omalla alallaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (40 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching