STOS3009 Multicultural Social Work (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Pakkomuutto ja pakolaisuus, etniset suhteet ja rasismi, kieleen ja vuorovaikutukseen liittyvät haasteet, monikulttuurinen lastensuojelutyö ja väkivaltatyö sekä ihmiskauppaan kytkeytyvät ilmiöt.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, kirjallinen työ

Arviointiperusteet

Kurssi arvioidaan aktiivisen osallistumisen ja kirjallisen työn perusteella.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tiedostaa muuttoliikkeeseen ja etnisten yhteisöjen olosuhteisiin liittyviä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia erityisiä tekijöitä ja ilmiöitä. Opiskelijalla on ymmärrys maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen erityiskysymyksistä ja sosiaalityön roolista näiden kysymysten ratkaisemisessa.

Study materials

Kurssilla on sekä tehtävissä pakollista materiaalia (tekstimateriaali, artikkelit, luentotallenteet) että erikseen merkittyä oheismateriaalia. Kurssin suorittaminen edellyttää verkkoalustan pakolliseen materiaaliin tutustumista, oheismateriaali on tarkoitettu syventämään ja laajentamaan ymmärrystä opiskeltavasta aiheesta siitä kiinnostuneille.

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Literature

  • 2. Turtiainen, K. (2012): Possibilities of trust and recognition between refugees and authorities - Resettlement as a part of durable solutions of forced migration. Väitöskirja. HUOM! Luetaan nk. yhteenvetoluku (sivut 13-100) (verkossa)
  • 3. Rastas, A., L. Huttunen & O. Löytty (toim.) (2005 tai uudempi lisäpainos): Suomalainen vieraskirja: Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Vastapaino.
  • 1. Valtonen, K. (2008): Social Work and Migration: Immigrant and Refugee Settlement and Integration. Ashgate, HUOM! VAIN luvut 1, 3, 7 ja 8.
  • 4. Hiitola, J., Anis, M. & Turtiainen, K. (2017): Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching