STOS3008 Welfare Ethics and Advanced Professional Expertise (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssi sisältää perehtymisen etiikan peruskäsitteistöön (hyvän ja oikean käsitteet), hyvinvointia ja onnellisuutta koskeviin keskeisiin teorioihin sekä oikeudenmukaisuusteorioihin. Näitä osa-alueita käsitellään lisäksi sosiaalityössä toimimisen ja käytännön esimerkkien näkökulmasta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, kirjallinen työ, tentti

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan aktiivisen osallistumisen, kirjallisen työn tai pelkän kirjallisen työn tai tentin perusteella.

Learning outcomes

Kurssi antaa valmiudet sosiaalityön syventävään asiantuntemukseen hyvinvoinnin ja ammatillisen etiikan näkökulmista. Kurssin käytyään opiskelija hallitsee etiikan tutkimuksen perusteet, tuntee hyvinvoinnin etiikan ja sosiaalityön ammatillisen etiikan keskeiset yhteydet ja erot sekä osaa soveltaa edellä mainittuja käytännön tapauksissa. Opintojakso tuottaa valmiuksia tunnistaa, tutkia ja ymmärtää hyvinvointiin ja sen edistämiseen liittyviä eettisiä ongelmia sekä ongelmien syntyyn liittyviä inhimillisiä, organisatorisia ja kulttuurisia tekijöitä.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Literature

  • 3. Banks S. & Gallagher A. (2009): Ethics in Professional Life: Virtues for Health and Social Care. Palgrave Macmillan.
  • 2. Nussbaum M. & Sen A. (eds.) (1993): The Quality of Life, Part I & II & IV. Clarendo
  • Niemelä P. & Hämäläinen J. (1993): Sosiaalialan etiikka. WSOY
  • TAI
  • Niemi P. & Kotiranta T. toim. (2008): Sosiaalialan normatiivinen perusta. Palmenia.
  • Griffin J. (1986): Well-Being. Its Meaning, Measurement, and Moral Importance. Oxford University Press.
  • 1. Sennet R. (2004): Kunnioitus eriarvoisuuden maailmassa. Vastapaino.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching