SHIS012 Master's Thesis Seminar (10 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Lukuvuoden mittaisessa maisteriseminaarissa laaditaan maisterintutkielman tutkimussuunnitelma ja seminaariesitelmä maisterintutkielmasta. Jokainen osallistuja toimii seminaariesitelmien puheenjohtajana, opponenttina ja pöytäkirjanpitäjänä sekä osallistuu aktiivisesti keskusteluun. HOPS-keskustelu maisteriseminaaria ohjaavan professorin kanssa.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava seminaari.

Arviointiperusteet

80% läsnäolo seminaarissa, tutkimussuunnitelma, seminaariesitelmä, opponointi, aktiivinen osallistuminen keskusteluun.

Learning outcomes

Maisteriseminaarin käytyään opiskelija

- pystyy suunnittelemaan jäsennellyn opinnäytteen
- kykenee muotoilemaan tieteellisesti perustellun tutkimustehtävän
- osaa etsiä tutkimuksensa relevantit lähteet ja tutkimuskirjallisuuden
- osaa perustellusti valita tutkielmalleen sopivat metodit ja lähestymistavan
- osaa kommentoida tieteellisiä esityksiä
- on harjaantunut esittämään opinnäytteen tuloksia kirjallisesti ja suullisesti
on saavuttanut metodologisen ja tieteellisen valmiuden itsenäisen tutkielman laatimiseen.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching