SAXA1042 German Media (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään saksankielisten maiden mediatilanteeseen, eri medioiden erityispiirteisiin, funktioihin ja asemaan yhteiskunnassa. Pääpaino on printtimediassa (erit. sanoma- ja aikakauslehdet), mutta laajennamme näkökulmaa myös muiden mediagenrejen suuntaan. Kurssin ote on analyyttinen ja kriittinen; sen on tarkoitus tarjota eväitä sekä opinnäytetöiden laadintaan ja kielenoppimiseen että tulevaa työelämää varten.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, itsenäiset oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Oppimistehtävät.

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelija
-tuntee saksankielisen mediamaiseman
-omaa välineitä eri mediagenrejen analyyttiseen ja kriittiseen tarkasteluun
-osaa hyödyntää mediaa tiedontuotannon lähteenä
-osaa hyödyntää eri medioita osana opiskeluaan saksan kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi

Study materials

Moodlessa ja vapaasti saatavilla verkossa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
German

Teaching