SAXA036 Literary Studies II (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään kertoma- ja lyriikkatekstien rakenneana-lyysiin ja tulkintaan, draamatekstien analyysiin ja draamanteorian kehitykseen sekä kirjallisuuden hyödyntämiseen kielen opetuk-sessa.

Suoritustavat

kontaktiopetus

Arviointiperusteet

Osallistuttava säännöllisesti opetukseen (väh. 80 %)
Aktivisuus opetuksessa, suulliset ja kirjalliset tehtävät (20 % painoarvo)
Suullinen lopputentti (80 % painoarvo)

Learning outcomes

• tuntee kertoma-, lyriikka- ja draamakirjallisuuden tun-nuspiirteet ja rakenteet,
• osaa soveltaa oppimaansa itsenäisesti
• ymmärtää kulttuuritiedon ja varsinkin kirjallisuuden käyt-tömahdollisuudet käytännön kielenopetuksessa
• osaa tarkastella kriittisesti ja analyyttisesti saksankielisen alueen yhteiskuntaa, historiaa ja kulttuuria kaunokirjallisten tekstien valossa ja ymmärtää lähde- ja kohdekulttuurisen kon-tekstin merkityksen kaunokirjallisten tekstien tulkinnassa

Additional information

Tämän opintojakson voi suorittaa ulkomaisessa yliopistossa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
German
No published teaching