POLS3015 Political Interpretations of Art (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan estetiikan ja politiikan keskeisiin lähtökohtiin taiteen tulkinnassa. Kurssin kuluessa syvennytään tarkastelemaan taiteen poliittisuutta yhdestä valitusta näkökulmasta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus (esim. luennot, lukupiiri ja alustus). Mikäli opintojaksossa ei anneta opetusta, se suoritetaan kirjallisuuskuulusteluna e-tenttijärjestelmässä tai esseesuorituksena, joka sovitaan jakson vastuuhenkilön kanssa.

Arviointiperusteet

Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja lukupiiriin sekä alustuksen tekemistä lukupiirissä käsiteltävästä teoksesta. Arvioinnin perustana ovat aktiivisuus ryhmäkeskusteluissa ja alustuksen onnistuneisuus. Mikäli kontaktiopetusta ei järjestetä arviointi tehdään tentistä tai kirjallisesta tehtävästä suoritutumisen perusteella.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee politiikan teorian ja taiteentulkinnan keskeistä kirjallisuutta. Hänellä on valmius lähestyä monitieteisesti vähintään yhtä taiteen genreä.

Literature

  • Hyvärinen, M. & Muszunski, L. (toim.) (2008): Terror and the Arts: Artistic, Literary and Political Interpretations of Violence from Dostoyevsky to Abu Ghraib. Palgrave Macmillan.
  • Lindroos, K. & Möller, F. (toim.) (2016): Art as a Political Witness. Barbara Budrich Publishers.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching