MTEA052 Introduction to Bachelor's Thesis (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Luennot tutkimuksen teon perusteista ja tieteellisen kirjoittamisen periaatteista.

Suoritustavat

Kontaktiopetus: luentokurssi, oppimispäiväkirja. Tarkat suoritustavat kerrotaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 %), oppimistehtävän suorittaminen hyväksytysti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tieteellisen kirjoittamisen perusperiaatteet
• etsiä tutkimuskirjallisuutta eri tietolähteistä
• käyttää tutkimuskirjallisuutta asianmukaisesti tieteellisen tekstin tuottamisessa
• suunnitella tutkimusasetelmia ymmärtäen empiirisen tutkimuksen päätyypit ja niiden asettamat vaatimukset tutkimuksen suunnittelun ja tiedonkeruun kannalta.

Additional information

Ajoitus: 5–8. [Musiikkiterapian aineopintojen on ajateltu vievän kaikkineen noin 18 kk, josta tehollista aikaa, kesälomat huomioituna on n. 16 kk. Aineopinnot on jaettu neljään pääosaan n. neljän kuukauden jaksoiksi, joista saadaan karkea ajankohtasuositus].

Description of prerequisites

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Study materials

• Hirsjärvi, S.; Remes, P. & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. 15., uudistettu painos.
• Tutkielman aihepiiriin ja toteuttamistapaan soveltuva tutkimusmenetelmäkirjallisuus.

Literature

  • Hirsjärvi, S.; Remes, P. & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. 15., uudistettu painos.; ISBN: 978-951-31-4836-2

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching