MTEA047 Social Welfare and Rehabilitation of the Seriously Disabled (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Erityishuollon ja vaikeavammaisten kuntoutuksen keskeiset kohderyhmät, käytännöt ja periaatteet Suomessa. Musiikkiterapian käytänteet ja periaatteet suhteessa erityishuollon käytäntöihin ja periaatteisiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetus: luennot, oppimistehtävä.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen luennoille (vähintään 80 %), hyväksytysti suoritettu oppimistehtävä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa selittää erityishuollon ja vaikeavammaisten kuntoutuksen keskeiset kansalliset käytänteet ja periaatteet
- osaa luetella, mitä asiakasryhmiä erityishuollon ja vaikeavammaisten kuntoutuksen piiriin kuuluu
- osaa selittää erityishuollon ja vaikeavammaisten kuntoutuksen aloille sijoittuvan musiikkiterapian kansalliset käytänteet ja periaatteet
- osaa käyttää oppimaansa opinnoissaan ja kliinisessä harjoittelussa/työssä.

Description of prerequisites

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Study materials

- Kaski, M.; Manninen, A.; Mölsä, P. & Pihko, H. (toim.) (2001). Kehitysvammaisuus. Porvoo: WS Bookwell Oy
- Jahnukainen, M. (toim.) (2002). Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa.

Literature

  • Kaski, M.; Manninen, A.; Mölsä, P. & Pihko, H. (toim.) (2001). Kehitysvammaisuus. Porvoo: WS Bookwell Oy.
  • Jahnukainen, M. (toim.) (2002). Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching