MTEA021 Music Psychology II (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Musiikillisen toiminnan ja persoonallisuuden väliset yhteydet. Musiikki sosiaalisena toimintana. Musiikilliset tunteet ja niiden taustalla vaikuttavat tekijät ja mekanismit.

Suoritustavat

Kontaktiopetus: luennot. Oppimistehtävä. Tarkat suoritustavat kerrotaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) kontaktiopetukseen, oppimistehtävän suorittaminen hyväksytysti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa kuvailla musiikillisen toiminnan ja persoonallisuuden välisiä yhteyksiä
• osaa kuvailla musiikkia sosiaalisena toimintana, kuten yhteenkuuluvuuden vahvistajana tai kuluttajakäyttäytymisenä
• osaa määritellä musiikkiin liittyviä tunteita ja luetella niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä ja mekanismeja

Additional information

Ajoitus: 9–12. [Musiikkiterapian aineopintojen on ajateltu vievän kaikkineen noin 18 kk, josta tehollista aikaa, kesälomat huomioituna on n. 16 kk. Aineopinnot on jaettu neljään pääosaan n. neljän kuukauden jaksoiksi, joista saadaan karkea ajankohtasuositus].

Description of prerequisites

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Study materials

• Hallam, S.; Cross, I. & Thaut, M. (toim.) (2009). The Oxford Handbook of Music Psychology. New York: OUP.

Literature

  • Hallam, S.; Cross, I. & Thaut, M. (toim.) (2009). The Oxford Handbook of Music Psychology. Elektroninen julkaisu.; ISBN: 9780191743931

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching