KIVS1000 Media Linguistics (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Medialingvistiikka on (journalistista) mediaa kielenkäytön näkökulmasta ja työprosesseja analysoimalla tutkiva soveltavan kielitieteen tutkimussuunta. Opintojaksolla tutustutaan medialingvistiseen tutkimukseen kirjallisuutta lukemalla ja siitä keskustelemalla. Opiskelijat myös soveltavat lukemaansa käytäntöön hahmottelemalla pienryhmissä tutkimusasetelmia, joissa erilaiset mielenkiinnon kohteet ja osaamiset täydentävät toisiaan. Näin opintojakso antaa käytännön valmiuksia ja kontakteja monitieteiseen tutkimusyhteistyöhön tulevaisuudessa.

Journalistiikan ja viestinnän opiskelijoille kurssi muun muassa osoittaa, että kielen eri piirteiden yksityiskohtainen analyysi voi luoda uutta tietoa tekstien taustalla vaikuttavista makrorakenteista. Kielten opiskelijoille, joilla analyysin keskiössä ovat edelleen usein vain valmiit tekstit eli produktit, kurssi tarjoaa näkökulman laajennusta: medialingvistiikassa aineiston keruu ja analyysi ulotetaan myös tekstintuottamisen prosesseihin ja kirjoittajan intentioihin.

Suoritustavat

Luennot, tutkimusartikkelit, pienryhmätyöskentely ja kirjalliset tehtävät.

Arviointiperusteet

Kirjalliset tehtävät, aktiivinen osallistuminen luennoilla (vähintään 80 % luennoista oltava läsnä, ensimmäisellä luennolla läsnäolopakko) sekä pienryhmätyöskentelyssä luentojen ulkopuolella.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata, minkälaisia tutkimuskysymyksiä, -aineistoja ja -menetelmiä medialingvistiikassa on käytetty.
- löytää ja rajata relevantteja medialingvistisiä kysymyksenasetteluja sekä hahmotella juuri näihin kysymyksiin sopivia aineistonkeruun ja -analyysin menetelmiä.

Literature

  • Haapanen, Lauri (2018). Piilossa tekstin takana. Teoksessa Robert Sundman, Melissa Heikkilä ja Veera Jussila (toim.), Voittaneet totuudet -antologia. Ylioppilaslehden Kustannus Oy.
  • Haapanen, Lauri (2018). Overcoming methodological challenges in text production research: a holistic approach through data triangulation. AFinLA-e: Suomen soveltavan kielitieteen tutkimuksia, nro 11. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA.
  • Huan, Changpeng (2018). News production and attribution construction in Chinese local press: a progression analysis. Teoksessa Marcel Burger (toim.), Investigating journalism practices: Combining media discourse analysis and newsroom ethnography. Cahiers de l’ILSL no. 54. Université de Lausanne.
  • Perrin, Daniel (2013). The Linguistics of Newswriting. Amsterdam: John Benjamins.
  • Vandendaele, Astrid, Ludovic De Cuypere ja Ellen Van Praet (2015). Beyond ‘Trimming the Fat’ – The Sub-editing Stage of Newswriting. Written Communication 32.
  • Haapanen, Lauri (2016). Siteeraus lehtijutuissa. Teoksessa Liisa Tiittula ja Pirkko Nuolijärvi (toim.), Puheesta tekstiksi. Puheen kirjallisen esittämisen alueita, keinoja ja rajoja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1424. Helsinki: SKS.
  • Velthuis, Olav (2016). The Production of a Newspaper Interview: Following the Story at the Business Desk of a Dutch Daily. Journalism 17(7).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching