KIKA426 Methods of Interview and Observation (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Tutkijan ja kirjoittajan työtapojen yhtäläisyydet ja erot. Havainnointi menetelmänä ja kirjoittamisen lähtökohtana. Tutkimushaastattelutyypit.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai kirjalliset tehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• suunnitella ja toteuttaa tutkimushaastattelun
• soveltaa havainnoinnin perusmenetelmiä
• analysoida ja tulkita tutkimusaineistoa
• tuottaa aineiston pohjalta sekä tieteellistä että taiteellista tekstiä.

Study materials

Artikkelit:
- Eskola, J. & Vastamäki, J. 2001. Teemahaastattelu. Teoksessa J. Aaltola & R. Valli (toim). Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus, 24-42.
- Lappalainen, H. 2012. Osallistuva havainnointi. Teoksessa V. Heikkinen, E. Voutilainen, P. Lauerma, U. Tiililä & M. Lounela (toim.) Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käsikirja. Helsinki: Gaudeamus.
- Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. 2005. Tutkimushaastattelu ja vuorovaikutus. Teoksessa J. Ruusuvuori & L. Tiittula (toim.) Haastattelu: tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino, 22-56.
- Ruusuvuori, J., Nikander, P. & Hyvärinen, M. 2010. Haastattelun analyysin vaiheet. Teoksessa J. Ruusuvuori, P. Nikander & M. Hyvärinen (toim.) Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino, 9-36.

Verkkosivut:
- Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston Tutkimuksen teon työkalupakki: http://www.avoin.jyu.fi/metodiopetus (polkuavain Pakki).
- Menetelmäpolkuja humanisteille -portaali https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/

Literature

  • Haavikko, R. (toim.) 2000. Miten kirjani ovat syntyneet 4. Virikkeet, ainekset, rakenteet. Helsinki: Wsoy.; ISBN: 951-025-018-X
  • Hirsjärvi, S. Remes, P. & Sajavaara, P. (2009 tai uudempi painos). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.; ISBN: 978-951-314-836-2
  • Jokinen, E. 2010. Vallan kirjailijat: valtion apurahoituksen merkitys kirjailijoille vuosituhannen vaihteen Suomessa. Helsinki: Avain.; ISBN: 978-951-692-761-2
  • Turunen, M. (toim.) 2012. Miten kirjani ovat syntyneet 5. Helsinki: WSOY.; ISBN: 978-951-039-320-8
  • Hyvärinen, M., Nikander, P. & Ruusuvuori, J. 2017. (toim.) Tutkimushaastattelun käsikirja. Tampere: Vastapaino.; ISBN: 978-951-768-579-5
  • Hirsjärvi, S. & Hurme, H. (2008) Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino. Myös e-kirjana.; ISBN: 951-570-458-8
  • Vilkka, H. 2006. Tutki ja havannoi. Helsinki: Tammi.; ISBN: 978-951-265-593-9

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching