KIKA4020 Candidate Seminar and Candidate Thesis (10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kandidaatintutkielman laatiminen seminaarityöskentelyn tukemana. Seminaarissa ja samalla kandidaatintutkielmassa kehitetään kriittistä ja analyyttistä ajattelua, tiedonhankinnan ja -tuottamisen taitoja, vastuunotto- ja päätöksentekokykyä, itsesäätely-, ongelmanratkaisu- ja esiintymistaitoja sekä rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoa sekä tutustutaan tutkimuseettisiin periaatteisiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• aikatauluttaa kirjoitus- ja tutkimusprosessin eri vaiheet
• valita ja rajata tutkimusaiheen ja laatia tutkimussuunnitelman
• tehdä ohjatusti tiedonhakuja tutkimusaiheeseensa liittyvistä tärkeimmistä tiedonlähteistä sekä arvioida kriittisesti lähdeaineistoa
• tehdä tutkimussuunnitelman pohjalta tieteellisen tutkielman noudattaen tutkimusetiikan periaatteita
• soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymysten selvittämisessä
• kirjoittaa tutkielman johdonmukaisesti ja argumentoiden sekä tieteellisen viestinnän konventioita noudattaen
• esitellä tutkimustaan ja perustella tekemiänsä valintoja ja arvioida tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä
• arvioida rakentavasti ja kriittisesti muiden tutkimuksia ja esitelmiä.

Description of prerequisites

KIKA426 Haastattelu- ja havainnointimenetelmät tai TAIA401 Tutkimusvalmiudet.

Literature

  • Ks. jaksojen KIKA426 ja TAIA401 kirjallisuus.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching