KEMS702 Concepts and Phenomena in Chemistry Teaching (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Chemistry
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään kemian tietorakenteeseen, keskeisiin kemian peruskäsitteisiin ja ilmiöihin kemian perusopetuksessa ja lukiossa valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti, tutkimustietoon käsitteiden ja ilmiöiden oppimisesta sekä kemian tehtävätyyppeihin ja niiden ratkaisumalleihin.

Suoritustavat

Kurssin etätehtävien, ryhmätöiden ja lähitapaamisiin valmistavien tehtävien, sekä kotitentin perusteella. Kurssilla ei ole läsnäolopakkoa, mutta lähitapaamiset korvaavat lisätehtävät tulee olla tehtynä kurssin hyväksytysti suoritettaessa.

Arviointiperusteet

Etätehtävät max 35 p, ryhmätyö max 10 p, kotitentti max 15 p; Yht. 60 p.
Kokonaisarviointi arvolauseella 0-5; arviointirajat 30-35=1; 36-41=2; 42-47=3; 48-53=4; 54-60=5; yksikään tehtävien osa-alue ei saa olla nolla.

Tehtävien tarkat arviointiperusteet ilmoitetaan tehtävienannon yhteydessä ja koko kurssin arvioinnin tarkemmasta toteutuksesta sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa kurssin aloitustapahtumassa.

Learning outcomes

- Hallitsee kemian opettajalta vaadittavan perus- ja lukiokemian aineenosaamisen
- Osaa soveltaa kemian opetuksen tutkimustuloksia oman opettajuutensa kehittämiseen
- Tuntee kemian oppimiseen liittyviä oppimisvaikeuksia
- Kykenee analysoimaan kemian oppimiseen liittyviä syitä ja seurauksia, sekä luomaan toimintamalleja sekä soveltamaan työtapoja, joilla oppimisvaikeuksia ehkäistään.

Additional information

Kurssilla on käytössä Optima-verkkotyöskentely-ympäristö.
Kurssi on mahdollista suorittaa etäopiskeluna.

Description of prerequisites

Kemian perusopinnot

Study materials

Jaetaan kurssilla. Kurssimateriaali koostuu osaksi englanninkielisestä kemian opetuksen tutkimuksen tieteellisistä julkaisuista.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching