KAOA1190 Security Markets Law (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään pääomamarkkinoiden ja arvopaperimarkkinoiden oikeudelliseen sääntelyyn ja toimintaan, pörssiyhtiön
tiedonantovelvollisuuteen ja sitä koskeviin säännöksiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 3. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Kirjatentti suoritetaan eTenttinä. Kirjan tueksi vapaaehtoiset luennot.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• jäsentää arvopaperimarkkinoita koskevan sääntelyn
• hakea tietoa pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuutta sääntelevistä normeista ja hoitaa tiedottamista

Description of prerequisites

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Study materials

Parkkonen, Jarmo - Knuts, Mårten: Arvopaperimarkkinalaki 2014 verkkokirja
https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/teos/IAEBBXCTEB#
Arvopaperimarkkinalaki
Laki sijoituspalveluyrityksistä

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching