KAOA1140 Immaterial Right (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla annetaan kokonaiskuva Suomen immateriaalioikeuden perusteista ja periaatteista. Opintojakso käsittelee erityisesti patentti-, tavaramerkki-, malli-, toiminimi-, tekijän- ja lähioikeuksien suojan ja näiden sääntelyiden perusteet. Aiheita ovat mm. suojan edellytykset, laajuus ja loukkauksen seuraamukset sekä immateriaalioikeuksien merkitys yritystoiminnassa.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, kevätlukukausi 4. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suorettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa eri immateriaalioikeudelliset suojamuodot ja niiden keskeiset erot
- määritellä kunkin yksinoikeuden suojan kohteen
- tehdä yhteenveto suojan synnyn edellytyksistä, laajuudesta, kestosta
- hahmottaa toisen immateriaalioikeuden loukkaamisen riskit ja seuraamukset
- perustella sopivan suojamuodon käyttöä tilannekohtaisesti

Description of prerequisites

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Study materials

Haarman, P-L. 2014. Immateriaalioikeus.
Muu luennolla erikseen jaettava materiaali.

Säädökset:
Tekijänoikeuslaki (8.7.1961/404).
Tavaramerkkilaki (10.1.1964/7).
Patenttilaki (15.12.1967/550).
Mallioikeuslaki (12.3.1971/221).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching