JSBP9130 Basics of Management and Organizations (LITO) (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Organisaatiot ja organisaatiokäyttäytyminen
- organisaation rakenteet
- organisaatiokulttuuri
- organisaation arkipäivä
Johtaminen ja johtajuus
- johtajuusajattelun ja -mallien kehitys
- johtamisen tehtävät ja tasot
- kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen
Strateginen ajattelu ja strategiset työkalut
- strategisen ajattelun ja –mallien kehitys
- strategiset työkalut
- strateginen johtaminen globaalissa ympäristössä
- etiikka, yrityksen yhteiskuntavastuu
Henkilöstöjohtaminen ja esimiestaidot
- henkilöstöresurssien johtaminen
- yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen
- motivointi ja valmentaminen
- esimiestaidot
- oppiva organisaatio

Suoritustavat

Verkkokurssi. Verkkokurssin suoritustavat tarkennetaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tarkastella organisaatioita ja organisaatiokäyttäytymistä
- eritellä organisaation, johtamisen ja johtajuuden keskeisiä perusteorioita ja käsitteitä
- eritellä strategisen johtamisen sisältöä ja keskeisiä työkaluja
- osaa eritellä ja arvioida henkilöstöjohtamisen peruskäsitteitä ja sisältöjä
- ymmärtää organisaatiota ja henkilöstö- ja strategisen johtamisen perusteita
- kehittää johtajuus- ja esimiestaitoja
- ymmärtää strategisen johtamisen keskeisimpiä työkaluja
- ymmärtää johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteet ja liiketoiminnan perusfunktiot sekä johtamisen perustehtävät
- muodostaa käsityksen liiketoiminnasta globaalien vaikutussuhteiden verkostossa
- soveltaa oppimaansa kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa

Description of prerequisites

Ei vaadittavia esitietoja.

Study materials

Stephen P. Robbins, Tim Judge: Essentials of Organizational Behavior, Global Edition, Dawsonera e-Book collection.
Kurssikirjan lisäksi opiskelijat lukevat tieteellisiä artikkeleita (tai muuta lukemistoa). Lisälukemisto ilmoitetaan kurssin alussa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching