JOUS106 Master's Thesis (40 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Maisterintutkielman laatiminen.

Suoritustavat

Itsenäinen työ, ohjaus

Arviointiperusteet

Maisterintutkielma ja työprosessi

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit on kuvattu tiedekunnan verkkosivuilla.

Learning outcomes

Opiskelija osaa
- rajata tutkielmansa aiheen ja kytkeä sen alaansa relevantilla tavalla
- asettaa tutkimustehtävänsä ja sitä tukevat tutkimuskysymykset tai työnsä tavoitteet
- hallitsee tutkielmansa aihepiirin ja keskeiset käsitteet, osaa analysoida ja arvioida kriittisesti siihen liittyvää tietoa sekä tehdä perusteltuja johtopäätöksiä
- perustellusti valita tarkoituksenmukaisen tutkimus- tai työmenetelmän ja hallitsee sen
- koota, valita ja rajata tehtävän ratkaisemiseen soveltuvan aineiston ja analysoida sen
- esittää työnsä tulokset jäsennellysti, suhteuttaa ne teoreettiseen viitekehykseen ja arvioida niitä kriittisesti
- raportoida ja argumentoida tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattaen
- hallita työskentelyprosessinsa ja siihen liittyviä epävarmuuden tunteita.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 2. vuosi)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (40 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
No published teaching