JOUS1027 Act on the Openness of Government Activities and Information Requests (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan suomalaista julkisuusperiaatetta ja sen merkitystä julkisuuslain (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta) pohjalta. Tarkastelun kohteina ovat viranomaisen ja tietopyytäjän välinen yhteistyö tietopyyntötilanteessa, viranomaisen ja viranomaisen asiakirjan määritelmät, tietopyyntöön vastaamista ja tietojen luovuttamista koskevat viranomaisten yleiset velvoitteet sekä tietopyynnön kohteina olevien tietojen julkisuus ja mahdollisuudet tietojen eritasoiseen salassapitoon.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, projektityö

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin tapaamisiin ja projektityön suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija
- ymmärtää viranomaisten velvoitteet luovuttaa toimintaansa koskevia tietoja ja tiedonpyytäjän oikeudet tietojen saamiseksi erityisesti journalistisiin tarkoituksiin
- pystyy arvioimaan kriittisesti viranomaisten menettelyn asianmukaisuutta tietojen saamiseen liittyvissä ongelmatilanteissa
- tuntee julkisuuslain mahdollisuudet ja rajoitukset erimuotoisten viranomaisaineistojen hankkimisessa
- osaa toteuttaa konkreettisia tietopyyntöjä viranomaisille.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi)

Literature

  • Mäenpää 2016. Julkisuusperiaate
  • Mäenpää 2013. Hallinto-oikeus
  • Koski & Kuutti 2016. Läpinäkyvyys kunnan toiminnassa - tietopyyntöihin vastaaminen
  • Kuutti (toim.) 2011. Julkisuusjournalismi
  • Julkisuuslain tutkimus- ja koulutusportaali www.julkisuuslaki.fi

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching