JOUS008 Investigative Journalism (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan tutkivan journalismin yhteiskunnallista merkitystä ja journalistista erityisluonnetta sekä perehdytään tutkivan journalismin työkäytäntöihin. Tutkivien juttujen tekemistä tarkastellaan ja harjoitellaan lähtien liikkeelle tutkimuksen ideoinnista ja tiedonhankinnan käynnistämisestä ja etenemällä tietojen analysointiin ja organisointiin ja tutkivan jutun rakentamiseen. Ennen jutun julkaisemista tarkastellaan ja arvioidaan sen juridisia ja eettisiä perusteita.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, projektityö

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin tapaamisiin ja projektityön suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija
- ymmärtää tutkivan journalismin aseman ja merkityksen yhteiskunnassa ja toimitustyössä
- osaa arvioida kriittisesti omaa rooliaan ja työtään suhteessa tutkivaan journalismiin
- pystyy havaitsemaan syvällisempää tutkimista vaativia yhteiskunnallisia aiheita ja ilmiöitä
- pystyy hankkimaan ja kriittisesti arvioimaan asioiden selvittämiseksi tarvittavia lähteitä ja lähdetietoja sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa
- pystyy toteuttamaan keräämiensä tietojen pohjalta julkaisukelpoisen tutkivan jutun.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi)
Edeltävät opinnot: JOUA011 Uutisjournalismi

Literature

  • Hunter (ed.) 2009. Story-Based Inquiry. A Manual for Investigative Journalists (verkkojulkaisu)
  • Kuutti 2001. Tutkittu juttu
  • Investigative Reporters and Editors -verkkolehdet

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching