JOUA012 Radio Journalism (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolle perehdytään radiojournalismin perusteisiin osana monimediaista uutistyötä. Opintojaksolla harjoitellaan radiouutisen tekemistä eri muodoissaan sekä analysoidaan ääneen perustuvan ajankohtaisjournalismin erityispiirteitä. Lisäksi harjoitellaan kirjoittamaan ja esittämään journalistista puhetta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja harjoitustehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija
- tuntee radion ominaisuudet uutis- ja ajankohtaistyössä sekä ymmärtää radion aseman osana mediajärjestelmää
- hallitsee radiouutisen toteuttamisen eri muodoissaan, käsikirjoittamisen sekä ajankohtaisohjelman rakenteen
- osaa tallennuksen ja editoinnin perustekniikat
- osaa sähköisen uutis- ja ajankohtaisjournalismin vaatimat haastattelun perustaidot
- osaa journalistisen radiokielen ja ääni-ilmaisun perusteet.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi
Edeltävät opinnot: JOUA011 Uutisjournalismi

Literature

  • Starkey & Crisell 2009. Radio journalism

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching