JOUA011 News Journalism (10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään uutisjournalismiin, journalistiseen työprosessiin ja uutisjournalismin muotokieleen eri julkaisualustoilla. Opintojakso painottuu lehti- ja verkkojournalismiin monimediaisessa lehtitoimituksessa ja siihen sisältyy harjoitteluosuus maakuntalehdessä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät, tentti ja työharjoittelujakso

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä työharjoittelujakson, tehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija
- tuntee uutisen erityisenä journalistisena genrenä sekä uutisen välinekohtaiset erityispiirteet
- osaa kirjoittaa uutisen sekä hallitsee siihen liittyvän journalistisen työprosessin eri vaiheet uutisen ideoinnista lähdekriittiseen tiedon hankintaan ja esittämiseen
- osaa hyödyntää sosiaalista mediaa journalistisen työprosessin eri vaiheissa
- tuntee uutiskriteerit sekä niiden merkityksen uutistyötä määrittävänä tekijänä
- hallitsee sanomalehden taiton tabloidi-formaatissa sekä kuvajournalismin perusteet
- ymmärtää uutisjournalismin merkityksen suomalaisen yhteiskunnan ja muun maailman tulkitsevana kuvaajana.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

Literature

  • Jaakkola 2013. Hyvä journalismi: Käytännön opas kirjoittajalle
  • McKane 2014. News writing (2. painos)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching