ESPA011 Spanish Grammar II (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään syvemmin taivutusmorfologiaan ja verbien rektio- ja valenssi-järjestelmään sekä pedagogiseen ja korrektiiviseen kielioppiin. Kehitetään ongelmanratkaisutaitoja sekä kriittistä ja analyyttistä ajattelua.

Suoritustavat

Tenttisuoritus

Arviointiperusteet

Osallistuttava 80%:iin opetuksesta.
Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti.
Tentti koostuu analyysiosasta ja kielentuottamisosasta. Molemmista osista on saavutettava vähintään 50% maksimipistemäärästä.

50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Learning outcomes

Opiskelija tuntee espanjan kielen verbijärjestelmän morfologian ja syntaksin keskeiset ilmiöt, osaa kuvata niitä suomeksi ja espanjaksi. Osaa analysoida ja kuvata asiatekstille ominaisia rakenteita ja tuottaa kieliopillisesti hyväksyttävää asiatekstiä

Additional information

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Kielioppi I -kurssin suoritus.

Study materials

S. DE LA TORRE, Gramática básica para el uso del español, ISBN:978-951-39-4522-0

R. SARMIENTO & A. SÁNCHEZ, Gramática básica del español, norma y uso, ISBN:84-7143-410-5, ja Harjoitusmonisteet ESPP011B/A011B ja ESPP011C/A011C

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish

Teaching