MSLSYVERI Advanced Studies in Museology as Optional Studies (60 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

-

Learning outcomes

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

tuntee museologiaan, heritologiaan ja kulttuuriympäristön tutkimukseen liittyvän teoreettisen keskustelun ja osaa soveltaa sitä omassa tutkimuksessaan,
kykenee itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin,
hallitsee syvällisesti ainakin yhden museologian erikoisalan teoreettiset lähtökohdat ja käytännön sovellutukset sekä
tuntee hyvin alan käsitteistöä ja tieteellisiä menetelmiä ja osaa soveltaa niitä omaan tutkimukseensa.

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija on oman alansa asiantuntija, joka pystyy soveltamaan tietämystään ja taitojaan monenlaisissa tehtävissä. Hän osaa soveltaa oppimaansa työssään ja kehittää omaa alaansa. Hän hallitsee työelämässä tarvittavia projektityön ja viestinnän taitoja ja osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä. Opiskelija kykenee toimimaan ja kehittämään yhteistyötä monikielisissä ja kulttuurisesti moninaisissa ympäristöissä. Hänellä on valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Structure

Select all (60 cr)