BIOAINERI Intermediate Studies in Biology (35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Mathematics and Science
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

Biologian alalla opiskelun kohteina ovat elävät järjestelmät: biomolekyylit, solut, eliöt, populaatiot, eliöyhteisöt ja kokonaiset ekosysteemit. Opinnoissa saat perustiedot mm. evoluutiosta, mikrobien, eläin- ja kasvisolujen rakenteesta ja toiminnasta, elollisten ilmiöiden molekulaarisista mekanismeista, perimästä ja geeneistä, eliöiden ja niiden ympäristön vuorovaikutuksesta. Opinnoissa tutustutaan toisaalta solujen rakenteisiin, toimintaan ja viestintään että ekologisiin ilmiöihin yksilö-, populaatio-, yhteisö-, ekosysteemi- ja maisematasoilla. Lisäksi perehdytään klassiseen ja moderniin genetiikkaan ja sen sovellutuksiin sekä evoluutiobiologian moninaisiin tutkimusalueisiin ja teorioihin.

Learning outcomes

Biologian aineopinnot kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää ja on kiinnostunut sekä elämän perusedellytyksistä solu- ja molekyylitasolla että evoluutioprosessista
- osaa selittää ja arvioida elämän eri hierarkiatasolla tapahtuvia toimintamekanismeja ja prosesseja
- osaa kuvailla bakteerien rakenteen ja toiminnan sekä tuntee mikrobien ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen
- ymmärtää solun tärkeimpien signalointireittien toiminnan ja niiden merkityksen
- osaa kuvailla ekologian ja evoluutiobiologian peruskäsitteet ja -teoriat
- hallitsee genetiikan ja molekyylibiologian peruskäsitteet sekä ymmärtää geneettisen informaation kulun ja geenien toiminnan säätelyn
- omaa käsityksen biotieteiden merkityksestä yhteiskunnassa ja siitä, miten ympäristön muutokset ja niistä seuraavat ekologiset ja evolutiiviset prosessit ovat yhteydessä ihmisen ja yhteiskunnan toimintaan

Description of prerequisites

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 25 op. Bio- ja ympäristötieteen opiskelijat voivat suorittaa joitakin aineopintoja samanaikaisesti perusopintojen suorittamisen kanssa.

Structure

Select all (35+ cr)