BIOAINEOP Intermediate Studies in Biology as Optional Studies for Subject Teachers (36–37 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Mathematics and Science
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

Kokonaisuudessa perehdytään biologian eri osa-alueisiin solutasolta aina ekosysteemien toimintaan asti. Käydään läpi bakteerien ja muiden mikrobien luokittelua, rakennetta ja toimintaa. Tutustutaan solujen rakenteisiin, toimintaan ja viestintään. Perehdytään klassiseen ja moderniin genetiikkaan ja sen sovellutuksiin sekä evoluutiobiologian moninaisiin tutkimusalueisiin ja teorioihin. Tarkastellaan ihmisen elintoimintoja ja niiden säätelyä. Tutustutaan ekologisiin ilmiöihin yksilö-, populaatio-, yhteisö-, ekosysteemi- ja maisematasoilla. Opetellaan tunnistamaan eliöitä ja luontotyyppejä sekä harjoitellaan näytteenottoa eri eliöryhmissä ja tavallisimpien maastomittausmenetelmien käyttöä. Perehdytään monipuolisesti vesiluontoon sekä vesivaroihin ja niiden käyttöön. Lisäksi kokonaisuudessa harjoitellaan tavallisimpia molekyylibiologian laboratoriomenetelmiä sekä turvallista laboratoriotyöskentelyä.

Learning outcomes

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää tärkeimmät biologiset ilmiöt solutasolta ekosysteemien toimintaan. Hän osaa kuvailla bakteerien rakenteen ja toiminnan sekä tuntee mikrobien ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen. Opiskelija osaa kuvailla solujen rakenteen ja toiminnan, kuten proteiinisynteesin tärkeimmät yksityiskohdat. Lisäksi opiskelija ymmärtää solun tärkeimpien signalointireittien toiminnan ja niiden merkityksen. Opiskelija hallitsee genetiikan ja molekyylibiologian peruskäsitteet sekä ymmärtää geneettisen informaation kulun ja geenien toiminnan säätelyn. Hän myös ymmärtää kuinka tätä tietoa voidaan hyödyntää alan kehityksen kriittisessä seuraamisessa. Opiskelija hallitsee molekyylibiologiset perustekniikat ja raportointikäytännöt käytännössä sekä osaa työskennellä laboratoriossa turvallisesti. Hän osaa kuvailla ekologian ja evoluutiobiologian peruskäsitteet ja -teoriat. Opiskelija ymmärtää ihmisen fysiologiset toiminnat kokonaisuutena ja osaa soveltaa fysiologista tietoa käytännössä. Hän osaa kuvailla tärkeimpien luontotyyppien keskeiset piirteet ja kykenee tunnistamaan ja nimeämään eliöitä sekä näytteistä että maastossa. Hän tuntee ja osaa käyttää tavallisimpia näytteenotto- ja mittausmenetelmiä maastossa. Opiskelija ymmärtää sisävesiluonnon erityispiirteet sekä vesivarojen kestävän käytön periaatteet. Hän tuntee myös vesiympäristöön kohdistuvat uhat sekä vesien tutkimuksen ja hoidon periaatteet.

Description of prerequisites

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 25 op

Structure

Select all (36–37 cr)