YJOS1110 Methodology (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen tieteenfilosofinen perusta, aineistot ja analyysit, sekä tutkimuksen käytännön toteuttaminen.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, syyslukukausi 2. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- arvioida kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen erityispiirteitä, tieteenfilosofisia lähtökohtia, tutkimusstrategioita ja menetelmiä
- pohtia tieteellisen tutkimuksen taustasitoumuksia ja olettamuksia
- arvioida erilaisten tutkimusmenetelmien soveltamisen mahdollisuuksia oman tutkimushankkeen näkökulmasta

Description of prerequisites

Johtamisen pakolliset aineopinnot. Suositellaan suoritettavaksi pro gradu -tutkielman aloittamisen yhteydessä

Study materials

lmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item