YHIS012 Master's Thesis Seminar (10 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Syventävien opintojen seminaari, jossa valmistellaan maisterintutkielmaa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus. Lukuvuoden kestävässä maisteriseminaarissa laaditaan maisterintutkielman ideapaperi (abstrakti, noin puoli sivua tai 250 sanaa englanniksi), tiedonhankintasuunnitelma (apuna kirjastotuutori
https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori), tutkimussuunnitelma (5-8 sivua), ja alkuperäislähteisiin pääosin nojaava seminaariesitelmä (noin 30 sivua) tulevan maisterintutkielman aihepiiristä. Lisäksi jokainen osallistuja toimii toisten seminaarilaisten esitelmien kommentaattorina ja osallistuu aktiivisesti yleiseen keskusteluun. HOPS-keskustelu maisteriseminaaria ohjaavan professorin kanssa seminaarin alussa aihetta etsittäessä ja toinen muun ryhmän kanssa seminaarin lopussa.

Arviointiperusteet

80% läsnäolo seminaarissa, ideapaperi, tiedonhankintasuunnitelma, tutkimussuunnitelma, seminaariesitelmä, opponointi, aktiivinen osallistuminen keskusteluun.

Learning outcomes

Maisteriseminaarin käytyään opiskelija

- osaa etsiä tieteelliseen tutkielmaan relevantit lähteet ja syventää niiden pohjalta asiantuntemustaan
- pystyy suunnittelemaan jäsennellyn opinnäytteen rakenteen
- osaa perustellusti valita tutkielmalle sopivat metodit ja lähestymistavan
- tuntee tieteenteon pelisäännöt ja osaa kommentoida tieteellisiä esityksiä
- on harjaantunut esittämään opinnäytteen tuloksia kirjallisesti ja suullisesti
- on saavuttanut metodologisen ja tieteellisen valmiuden itsenäisen tutkielman laatimiseen.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item