YHIS001 Research Methods (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Tutustumista yleisen historian ajankohtaiseen teoriakeskusteluun ja uusiin metodologisiin virtauksiin. Syvällisempää perehtymistä johonkin yleisen historian lähestymistapaan ja sen alustavaa soveltamista omaan tutkimusteemaan. Oman ja muiden oppimisen arviointi. Kontaktiopetuksena suoritettavalla kurssilla keskustellaan paljon ja kirjoitetaan yhdessä tulevan maisteriseminaariesitelmän ja maisterintutkielman metodiluvun ensimmäistä versiota.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Suosituksena on työryhmäkurssille osallistuminen, mutta osuuden voi halutessaan tenttiä myös kirjoina tai sopia tentaattorin kanssa oman tutkielman teemaan liittyvistä esseeaiheista, jolloin käytetään myös itse etsittyä muuta metodikirjallisuutta.
Menetelmäopinnot suoritetaan ennen maisteriseminaaria tai viimeistään sen aikana. Ne suositellaan suoritettavaksi kolmannen opiskeluvuoden keväällä. Menetelmien tuntemus auttaa maisterintutkielman laadinnassa, joten niitä ei pidä lykätä seminaarin jälkeiseen aikaan.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena suoritettaessa 80% osallistuminen kurssille ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja työryhmään sekä itse- ja vertaisarviointiin, jonka osana on kirjallinen kertaus. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-hallitsee yleisen historian keskeiset lähestymistavat ja menetelmät (erityisesti aate- ja poliittinen historia, poliittisen ja yhteiskunnallisen keskustelun historia sekä vertaileva ja poikkikansallinen historiantutkimus)
-on syventänyt asiantuntemusta vähintään yhden yleisen historian kannalta kiinnostavan metodologisen suuntauksen osalta
-osaa soveltaa teoriakeskustelua omaan tutkimusaiheeseensa
-on saavuttanut valmiudet syventää jonkin erityisalan tutkimusta maisteriseminaarissa

Study materials

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan seuraavasta luettelosta kirjallisuutta kuuden opintopisteen arvosta.

Literature

  • Pocock, J.G.A., Political Thought and History: Essays on Theory and Method (2009) (2 op)
  • Saunier, Pierre Yves, Transnational History (2013) (2 op)
  • Skinner, Quentin, Visions of Politics, Volume I: Regarding Method (2002) (2 op)
  • Hampsher-Monk, Iain, Tilmans, Karin & van Vree, Frank (eds), History of Concepts: Comparative Perspectives (1998) (2 op)
  • Steinmetz, Willibald et al. (ed.), Writing Political History Today (2013) (3 op)
  • Burke, Peter, What is Cultural History? (2008) (1 op)
  • Canning, Kathleen, Gender History in Practice: Historical Perspectives on Bodies, Class and Citizenship (2006) (2 op)
  • Halonen, Mia, Ihalainen, Pasi & Saarinen, Taina (eds.), Language Policies in Finland and Sweden: Interdisciplinary and Multi-sited Comparisons (2014) (2 op)
  • Haupt, Heinz-Gerhard, & Kocka, Jürgen (eds), Comparative and Transnational History: Central European Approaches and New Perspectives (2009) (2 op)
  • Cohen, Deborah, & O’Connor, Maura, Comparison and History: Europe in Cross-National Perspective (2004) (2 op)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item