XYHY004 Research Communication Skills (Philosophy, Political Science) (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Ydinsisällöt
- Tieteellisen kirjoittamisprosessin vaiheet
- Oman tieteenalan tieteellisen tekstin konventiot
- Tieteellinen argumentointi ja lähteiden käyttö
- Tutkimuksen suullinen ja kirjallinen raportointi sekä omaa alaa käsittelevään tieteelliseen keskusteluun osallistuminen
- Opintojakson yhteydessä opiskelija suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen eli maturiteetin kielentarkastusosuuden. Kypsyysnäytteen tulee osoittaa kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
• osaa hankkia ja antaa palautetta tutkielmatekstistä prosessin eri vaiheissa
• ymmärtää, että kirjoittaminen, esitelmän pitäminen ja omasta tutkimuksesta keskusteleminen ovat olennaisia osia tutkimuksen tekemisen ja ajattelun prosesseissa
• osaa tuottaa oman alan konventioiden mukaisen tutkielman ja esitelmän
• motivoituu osallistumaan oman alansa tieteelliseen diskurssiin
• ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina ja osaa rakentaa omaa tutkimustekstiä oman alan konventioita noudattaen, argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item