XYHY001 Academic Literacy (Philosophy, Political Science) (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Ydinsisällöt
• akateemisen vuorovaikutusosaamisen osatekijät (sis. kaikki kielet ja eri osa-alueet; tiedot, taidot, motivaatio ja eettisyys)
• viestintävarmuus ja siihen liittyvät tekijät (tämä sisältää ruotsin ja 2. vieraan kielen osaamistarpeiden kartoittamisen)
• lukustrategiat, kriittinen lukeminen
• kirjoittamisprosessi, tieteellinen kirjoittaminen
• rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen
• filosofian ja valtio-opin tieteellisten ja yleistajuisten tekstien ominaispiirteitä

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen alan opiskelussa ja asiantuntijatehtävissä
• on motivoitunut kehittämään omaa vuorovaikutusosaamistaan suullisesti, kirjallisesti ja useilla eri kielillä
• tunnistaa tiedeyhteisön erilaisia tekstilajeja sekä ymmärtää miksi niitä tuotetaan
• on tutustunut erilaisiin tiedonhankintastrategioihin
• osaa löytää lukemastaan tekstistä olennaisen tiedon
• osaa valita tilanteeseen sopivan strategian erilaisten tekstien kanssa toimimiseen
• osaa muotoilla tekstin olennaiset sisällöt selkeäksi kokonaisuudeksi

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item